Bergkross 0-16 mm. Används som översta laget på vägar och uppfarter

Bergkross 0-4 mm. Används som sättsand under marksten, skyddsfyllning av rör mm

Bergkross 0-32 mm. Används som mellanlager i vägar och uppfarter eller som bottenlager på gångytor.

Bergkross 0-63 mm. Används som understa lagret i vägar och uppfarter, uppställningsytor

FRILANDSJORD 72701 naturgödslad Hasselfors rotogräsfria frilandsjord. Passar för plantering av buskar och perenner där det önskas hög mullhalt och god näringstillgång. Utmärkt val till köksträdgården med potatis och rotsaker.Innehåller torv, sand, rotogräsfri lera, (barkmull), gödsel Biofer (kalk). Kan innehålla berg- och naturkross.

GRÄSMATTEJORD 710 ogödsladHasselfors gräsmattejord för nyanläggning och restaurering av gräsytor. Lika bra för grässådd eller till rullgräs.Innehåller sand, torv, lera, kan innehålla kompost, mindre mängder naturkross eller bergkross.

K-DRESS 721 gödslad & kalkad Hasselfors K-dress används till skötsel och föryngring av redan etablerade gräsytor. Kan även användas till mindre reparationer och utjämning av ojämnheter. Kalkar, gödslar och jordförbättrar samtidigt. Innehåller sand, finsiktad specialtorv, gödsel (NPK 11-5-18). Säljs endast i säck.

Dekorsten av bergkross. Bergkross 8-16 mm.

Dekorsten 8-30 mm. Dekorsten för trädgården vitaktig. Säljs endast i säck.

Bakbar sand till sandlådor. Natursand 0-2 mm.

Dekor

Täckbark

Hasselfors täckbark 10-40 mm. Hållbarheten på ett barklager är cirka fem år. På våren läggs barken ut i ett minst 10 cm tjockt lager för att hindra ogräsväxt och avdunstning. Gödsla växterna innan barken läggs ut. Innehåller svensk furubark.

TRÄDGÅRDSJORD E716 mineralgödslad Hasselfors rotogräsfria trädgårdsjord för perenner, buskar och träd. Leran och det organiska materialet ser till att fukt och näringsämnen hålls i växtbädden. Sanden ger en god och stabil struktur. Innehåller sand i olika fraktioner, torv, rotogräsfri lera, gödsel (NPK 11-5-18). Kan innehålla kompost, natur- eller bergkross och kalk.

TRÄDGÅRDSJORD E717 naturgödslad Hasselfors rotogräsfria trädgårdsjord för perenner, buskar och träd. Leran och det organiska materialet ser till att fukt och näringsämnen hålls i växtbädden. Sanden ger en god och stabil struktur. Innehåller sand i olika fraktioner, torv, rotogräsfri lera, gödsel (BIOFER). Kan innehålla kompost, natur- eller bergkross och kalk.